Sudjelovanje roditelja u cijeni troškova boravka

Dječji vrtić Zvjezdice
Zemunik Donji, Ulica 1/16

KLASA: 601-02/20-02/03
URBROJ: 2198-04-05-20-01

 

Zemunik Donji, 18.05.2020.

Na temelju članka 39. Statuta dječjeg vrtića Zvjezdice, Upravno vijeće dječjeg vrtića Zvjezdice na 1. sjednici održanoj 18. svibnja 2020.godine donosi:

 

 

ODLUKU

o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja u cijeni troškova boravka  i ostvarivanja programa Dječjeg vrtića Zvjezdice tijekom mjeseca svibnja 2020. godine

 

Članak 1.

Sudjelovanje roditelja u cijeni troškova realizacije Programa odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića Zvjezdice od 11.05.2020.god. do 31.05.2020.god. iznositi će punu cijenu sukladno Ugovoru o korištenju usluge odgoja i obrazovanja u DV Zvjezdice.

 

Članak 2.

Udio u cijeni boravka djece u Programu odgoja i obrazovanja djece u dječjem vrtiću Zvjezdice za korisnike usluga koji će uslugu koristiti od 25.05.2020 godine do kraja tekućeg mjeseca (svibnja 2020.) iznositi će 25% od iznosa cijene iz Ugovora o korištenju usluge odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Zvjezdice.

 

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Zvjezdice i oglasnoj ploči u objektu.

 

 

Predsjednica Upravnog vijeća
Snježana Ćurković

© D.V. Zvjezdice | izrada M2